Ekipmanlar

Arıtma Tesisleri Mekanik Ekipmanları

SABİT VE DUBALI YÜZEYSEL AERATÖRLER

Aeratörler, çamur tankının içindeki çamurun dibe çökmesini engellemek amacıyla bir nevi karıştırıcı görevi gören ekipmanlardır. Aynı zamanda havalandırma havuzlarında hem karıştırıcı hem de havuzlara gerekli havayı vermesi amacıyla kullanılmaktadır. Aeratörler, motor ve redüktörden oluşan tahrik ünitesi gövde, şaft ve fandan oluşan mekanik yapıya sahiptir. Redüktör sürekli çalışmaya uygun şekilde dizayn edilmiştir. Çökelmeyi engelleyen fan, atık suyu havuz yüzeyine püskürtmesiyle oluşan çok sayıda ince hava kabarcıklar, havuzda oluşan karışım ile en alt noktalara kadar iletilerek uzun bir temas süresi sağlanır.

DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR

Atık su arıtma tesislerinde bulunan çökeltme havuzlarınının tabanlarında biriken çamurun bertarafı için döner köprülü sıyırıcılar kullanılmaktadır. Çökeltme havuzlarının tabanında biriken çamurlar ,pompa ile alınamadığı için, döner köprülü sıyırıcıların alt kısmında bulunan paletli sıyırıcılar sayesinde merkezde bulunan çamur alma yapısına iletilmesini sağlamaktadır. Ayrıca yüzeydeki maddelerin köpük alma yapısına iletilmesini sağlamaktadır. Firmamız Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen döner köprülü sıyırıcı köprü, sıyırıcı paletler, sıyırıcı kolları ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

IZGARALAR / ELEKLER

STATİK ELEK

Statik elek, fiziksel arıtma ekipmanları arasında yer almaktadır. Bu ekipman , atıksu içinde bulunan katı maddelerin elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan gravite ile ızgaralanmasını sağlar. Çalışma prensibi olarak; statik elek gelen suyu eleğe yayar, elekten geçen su ekipmanın merkezinden aşağı doğru akar, katı maddelerin ise elek üstünden transfer sistemine akışı sağlanır. Duhatech Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş olan statik eleklerde elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmadığı için ve ayrıca işletmesi, bakımı ve onarımı kolay olduğu için düşük maliyetlidir. Elek yapısı tıkanmadığı için sürekli kullanıma uygundur. Ayrıca çalışırken gürültü problemi yaşanmamaktadır. Kullanım alanları; tekstil, gıda kağıt , alkol gibi endüstrilerin arıtma tesisleri, mezbaha ve geri dönüşüm atıksu arıtma tesisleri

TAMBUR ELEK

Küçük çaptaki katı atıkların elenmesi amacıyla üretilen tambur elek, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde tüm proses atıklarında kullanılan bir ızgaradır. Tambur elekler, ızgaradan geçebilecek büyüklükteki tüm katı partikülleri atıksudan ayırmaktadır. Çalışma prensibi olarak, ön arıtma da kullanılan tambur elekler; katı partiküller, kum, gres gibi atıkları tutmaktadır. Tamburun her dönüşünde atıklar deşarj bölümüne geçmektedir. Duhatech Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş olan tambur elekler kapalı sistemler olduğu için koku ve atıksuyun yayılması gibi problemler yaşanmamaktadır. Bir diğer avantajları ise, bakımı kolay ve enerji tüketimi azdır.

DOĞRUSAL MEKANİK IZGARALAR

Genel olarak oldukça yaygın kullanılan ızgara çeşididir. Izgara çubuklarını düşey yönde yönde doğrusal bir hareketle dıştan taramak suretiyle temizleyen bir ön arıtma ekipmanıdır. Doğrusal mekanik ızgaraların verimi açısından öncesinde ızgara aralıkları büyük olan kaba ızgara kullanılması gerekmektedir. Doğrusal mekanik ızgaralar kanal geometrisine uygun olarak ince ve kaba ızgara olarak tercih edilmektedir. İmalatı sonrası , montajı Duhatech’ in deneyimli teknik personeli tarafından yapılmaktadır. Doğrusal mekanik ızgara, ızgara çubukları, taşıyıcı ana şase, motor rediktörü, tırmık ve tırmık temizle ünitesinden oluşmaktadır.

KANAL KAPAKLARI / SIYIRICILAR

SABİT KÖPRÜLÜ SIYIRICI

Sabit köprülü sıyırıcı dairesel kesitli ve tabanı eğimli olan çöktürme havuzları için imal edilmektedir. Betonarme ve çelikten üretilmiş havuz üzerinde sabit bir köprüye monte edilerek çalıştırılır. Çelik köprü istenildiği takdirde Duhatech tarafından üretimi mümkün olmaktadır. Köprü üzerindeki tahrik ünitesi, sabit kolların dönmesini sağlar, bu hareket sıyırıcı paletlere aktarılır. Çöken çamur paletler aracılığıyla merkezde bulunan çamur bölümüne aktarılır.

PENSTOCK KAPAKLAR

Kanal içerisinde veya havuzların giriş ve çıkışlarında su akışını düzenleme amacıyla kullanılmaktadır. Bir şase ile taşınan ve dişli mil sayesinde aşağı yukarı hareket edebilen kapaklar manuel veya motorlu olarak tercih edilmektedir. Duhatech tarafından geliştirilen penstock kapaklar geniş bir boyut aralığı bulunmakta ve kapatılacak açıklağa göre dizayn edilmektedir.

HIZLI VE YAVAŞ KARIŞTIRICILAR

HIZLI KARIŞTIRICILAR

Hızlı karıştırıcılar askıda veya kolloidal formadaki atık maddeleri gidermek amacıyla uygulanır. Kolloidlerin çöktürülmesi, kimyasal madde ilavesi ile gerçekleştirilir. Arıtılacak suya eklenen kimyasal madde hızlı karıştırma ile suya karıştırılır. Kimyasal maddenin etkisiyle sudaki kirletici maddeler pıhtılaştırılır. Hızlı karıştırmada süre çok önemlidir. Eğer hızlı karıştırma uzun süre yapılacak olursa oluşan yumaklar ayrılıp parçalanır. Hızlı karıştırmada pedalların hızı da çok önemlidir. Eğer pedalların hızı çok yüksek olursa yani pedallar çok hızlı dönerse oluşan floklar mekanik olarak parçalanır. Pedalların hızı çok yavaş olursa da gerekli karışım sağlanamaz. Bu durumda bazı tanecikler yumak oluşturur. Duhatech Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş olan hızlı karıştırıcılar havuz geometrisine, akışkanın vizkositesine ve kimyasalın çözünürlüğüne bağlı olarak tasarlanmaktadır.

YAVAŞ KARIŞTIRICILAR

Askıda katı maddeler ile atıksu, hızlı karıştırmadan sonra yumaklaştırma tankına geçer. Bu kısımda askıda katı maddelerin koagülant ile maksimum teması sağlanır. Yavaş karıştırma sırasında tanecikler birleşir. Yumaklaştırma pedal yapısı ve hızı büyük önem taşır. Pedallarin konumu ve hızı yumak oluşumunu hızlandıracak şekilde yapılır. Yavaş karıştırmada pedallarin hızı yumakları askıda tutmayı sağlayacak ve oluşan yumakların parçalanmasını da engelleyecek seviyede olmalıdır. Duhatech Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş olan yavaş karıştırıcılar, havuz geometrisine ve devir sayısına göre dizayn ve imal edilir.

STATİK MİKSER

Kimyasal dozajı sırasında, karışım amacı ile tank ve karıştırıcı gibi ekipmanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, mevcut bir hat üzerine montajı yapılabilen statik mikserler ile homojen karışım sağlanabilmektedir. Kolay ve pratik bir şekilde demontajı yapılarak temizleme işlemi gerçekleştirilebilir.

FİLTRE PRES / BELT PRES

Çamur susuzlaştırma,  yani katı ile sıvının ayrıştırılması işlemleri işletmelerin öncelikli ihtiyaçları arasına girmiş ve böylelikle Filtre Pres, Belt Pres gibi çamur susuzlaştırma ekipmanları endüstriyel alanda kullanılmaya başlanmıştır.
Çamur susuzlaştırma ünitelerinin amacı, çamurun içerdiği su miktarını azaltmaktır. Bu ünitelere çamur belli bir yüzde katı madde içeriğiyle gelir ve ünitenin sonunda yüksek katı madde içeriğine ulaşır. Bu işlem sırasında çamura kimyasal madde ilave edilir. Bu madde sayesinde çamurdaki su miktarı azaltılır. Katı madde oranı yükseltilen çamur daha az hacim kaplar ve daha kolay taşınabilir.

THICKENER

Çamur yoğunlaştırıcılar çamurun katı madde içeriğini arttırmak amacıyla üretilir. Genellikle merkezden tahrikli olup betonarme veya çelik köprü üzerine monte edilerek çalışır. Yoğunlaştırma işlemi esasen kendisini takip eden çamur susuzlaştırma süreçlerindeki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır. Ham çamur ilk olarak tankın merkezinde bulunan giriş kutusuna beslenmektedir. Köprü üzerine sabitlene motor ve redüktörden oluşan tahrik ünitesinden hareketi alan ana mil üzerine sabitlenmiş yoğunlaştırma çubukları ve palet kolları ile dönme hareketi sıyırıcı paletlere aktarılır. Tabanda yer alan sıyırıcı paletler ile çamur, tankın merkezindeki koniye iletilirken, çamur burdan susuzlaştırma için emilir.

SCRUBBER ÜNİTELERİ

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

KUM AYIRICILAR / ATIK KOMPAKTÖRLERİ

Kum tutucular, atıksuların içinde kum, çakıl, vb. gibi maddeleri tutmak için tercih edilen arıtma ünitesidir. Kum taneleri boru, pompa ve benzeri mekanik aksamın aşınmasına sebebiyet vermektedir. Duhatech Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş olan kum tutucular ise bu maddeleri tutarak mekanik ekipmanın aşınmasını azaltır, boru hatlarında çökelti oluşmasını ve boru hatlarının tıkanmasını önler. Kum tutucularda organik maddenin çökmesi istenmez, yalnızca inorganik maddelerin çökelmesi amaçlanmaktadır. Çünkü ayrışabilen organik maddelerin kum tutucularda birikmesi kumların uzaklaştırılması sırasında koku problemi yaratır. Kum tutucular, genellikle ızgaradan sonra ön çökeltme havuzundan önce kullanılmaktadır. Diktörtgen planlı kum tutucularda, sabit hızda tutulan atıksuya havuza yerleştirilmiş havalandırıcılarla spiral dönme hareketi sağlanır. Kum, çakıl vs. gibi tankın dibine çökerken, yağ – köpük gibi madddeler yüzeyde toplanır. Kum tutucularda tutulan bu atıklar hareket eden yatay köprü yoluyla toplanır. Toplanan yağlar köpük toplama ünitesine aktarılırken, tabanda biriken maddeler dalgıç pompa vasıtasıyla kum ayırıcıya gönderilmektedir.

Su & Atıksu Arıtma Sistemleri

NEHİR SUYU ARITMA ÜNİTELERİ (PAKET TİP)

Nehir Suyu Arıtma Üniteleri, konteyner tip arıtma tankı, kum filtre tankları ve kimyasal hazırlama & dozlama ünitelerinden oluşur. Konteyner tip arıtma tankında koagülasyon, flokülasyon, sedimantasyon ve ara depolama bölümleri bulunur. Bu ünitelere ilave olarak kimyasal depolama tankları, dozaj pompaları ve kontrol paneli prefabrik bir kontrol odasında bulunur.
Duhatech tarafından kompakt şekilde imal edilen bu sistemler; kullanma & içme suyu ihtiyacı olan ve yüzey suları yakınlarına kurulu olan bölgelerde kolay kurulum ve işletim özelliği ile sıklıkla tercih edilmektedir.

FİLTRE TANKLARI

Su arıtma proseslerinden biri olan ve suyun filtrelenmesi amacı ile ihtiyaç duyulan filtrasyon sistemleri, filtre tankının içerisinde bulunan medya sayesinde sudaki farklı karakteristikte ve yoğunlukta bulunan maddelerin, medyada tutularak sudan uzaklaştırılması sağlanır. İlgili filtrasyon sistemleri için ihtiyaç duyulan çelik filtre tankları Duhatech güvencesi ve kalite anlayışı ile üretilmektedir.

PAKET ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Taşınabilir boyutlarda dizayn edilen paket atıksu arıtma sistemleri, uygun malzeme kalınlığına sahip karbon çelik veya paslanmaz çelik malzemeden imal edildikten sonra, gerekli yüzey temizleme ve koruma işlemleri yapılarak korozyona karşı dayanıklılığı sağlanmaktadır. Bu paket üniteler, prosesin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan boyutlara ve kapasiteye uygun olarak standart veya özel olarak imal edilmektedirler.

PAKET SU ARITMA SİSTEMLERİ

Paket Su Arıtma Sistemleri Duhatech müşterilerinin ihtiyaç duydukları kapasiteye en uygun verimi sağlayacak şekilde hazırlanır. Özellikle küçük debili kullanım alanlarında konvansiyonel sistemlerden daha ziyade paket sistemler tercih edilmektedir. Duhatech, prosesin gerektirdiği ekipmanları, standart veya özel üretim konteynerlar içerisine montajı yapılmış vaziyette hazır hale getirmektedir. Böylece sahada kurulum ve devreye alma işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

PAKET SEPERATÖR FİLTRELER

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

Demir-Çelik Çelikhane Ekipmanları

SOLAR SİSTEM ŞASELERİ

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

KONTEYNER

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

Fabrikalarda üretim aşamasında meydana gelen mermer tozu, asbest tozu vs gibi tozları toplayan sistemlerdir. Toz toplama sistemi, endüstride çalışma ortamlarında hava kalitesini arttırmak için yaygın olarak kullanılır. Bu sayede teneffüs edilen havanın kalitesi yükselmektedir.

PAKET SİSTEM ŞASELERİ

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

ÇELİK DEPOLAMA TANKLARI

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

GEMİCİ MERDİVENLERİ / KORKULUKLAR / YÜRÜME YOLLARI

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

BLOWER ŞASE VE KABİNLERİ

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

SU SOĞUTMALI SİSTEMLER

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

BÜYÜK ÇAPLI BORU VE KONFEKSİYON DİRSEK İMALATI

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

VİNÇ İMALATLARI

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

ÇELİK BİNA İMALATLARI

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

ÖZEL EKİPMAN İMALATLARI

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

Basınçlı Tanklar

ÇİFT CİDARLI YERALTI VE YERÜSTÜ TANKLAR

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

CO2 TANKLARI

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

EŞANJÖRLER

İçeriği çok yakında bu alanda bulabileceksiniz.

Bize Ulaşın

Dilediğiniz tüm konularda iletişim formumuzu ya da telefon numaralarımızı kullanarak bize 7/24 ulaşabilirsiniz.

Gönderiliyor

©2021 BY Companies

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?